עצמאי - הליך פתיחת תיקים

החלטתכם להיות עצמאיים? להיות הבוסים של עצמכם. מעולה!
לפני כן רק צריך לעבור אצל 3 רשויות המדינה שונות.

פישטנו לכם את כל הליך פתיחת התיקים ברשויות  – קראו במדריך!

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on email

מדריך הליך פתיחת תיקים ברשויות המדינה/ חור בגרוש

יש לך רעיון לעסק והחלטת כי בעסק הזה תהיה עצמאי, ולקחת את כל הסיכויים וכל הסיכונים הכרוכים
בכך. לצורך ההתאגדות ותחילת הפעילות העסקית, יש צורך לעבור מספר משוכות ברוקרטיות.

בכל אופן, בטרם תחילת הטיפול במשוכות הברוקרטיות, מומלץ כי תערוך לרעיון העסקי שלך תכנית עסקית, במטרה לבחון את ההתכנות העסקית של הרעיון. בסופו של דבר, בדומה לגיוס משקיעים
חיצוניים שמעוניינים להבין את הרעיון העסקי שלך בטרם הם משקיעים מכספם, זמנם ומרצם
ברעיון שלך, כך גם לך מומלץ להבין את ההתכנות העסקית של הרעיון שלך, וזאת באמצעות
עריכת תכנית עסקית מקיפה.

נציין בהערת שוליים, כי עסק יכול להתאגד במספר אופנים: עצמאי (עוסק פטור או מורשה) או כחברה.
לצורת ההתאגדות יש השלכות שונות.

במאמר זה, לא נציג את ההשלכות השונות, אלא נציג את אופן רישום העסק כעסק עצמאי.

לצורך פתיחת העסק העצמאי יש לפנות לשלוש רשויות שונות:

1.        מע"מ (מס ערך מוסף).

2.        מס הכנסה.

3.        ביטוח לאומי.

1. מע"מ - הליך פתיחת תיקים - עצמאי

הרישום במע"מ צריך להיות טרם התחלת הפעילות העסקית.

לצורך הרישום במע"מ יש להגיע למשרד המע"מ האזורי של העסק ולהגיש את המסמכים הבאים:

 1. בקשה לפתיחת תיק מע"מ לעוסק מורשה או פטור (טופס 821) – בטופס הבקשה לפתיחת תיק מע"מ, יש לתאר את פעילות העסק ואת המחזור המשוער של העסק, אלו נועדו בין השאר, כדי לקבוע את הגדרת העסק כעוסק פטור (ממע"מ) או כעוסק מורשה.
 2. תעודת זהות.
 3. שיק מבוטל/אישור קיום חשבון.
 4. חוזה שכירות של העסק, ככל שרלוונטי.
 5. תעודת הכשרה מקצועית, ככל שרלוונטי.

עוסק פטור – פטור מדיווחים שוטפים למע"מ, וזאת משום שככלל אינו גובה מע"מ על עסקאות העסק (אך במקביל אינו יכול לקזז מע"מ תשומות). ככל שבהמשך מתברר כי מחזור הפעילות של העסק גדול מסכום התקרה יש להגיע למשרד המע"מ על מנת לעדכן את סיווגו כעוסק מורשה.

הדרישות להכרה כעוסק פטור הינם, כי סוג העסק אינו נכלל ברשימת העסקים המפורטת בתקנה 13 לתקנות מע"מ (רישום), וכן שסכום העסקאות השנתי הינו עולה על כ- 100 אש"ח (סכום שמתעדכן).

לאחר הרישום העסק יקבל:

 1. מספר עוסק במע"מ שיהיה מספר תעודת הזהות שלך.
 2. תעודת עוסק מורשה/תעודת עוסק פטור.
 3. שוברי דיווח זמניים למע"מ.
 4. קוד משתמש וסיסמא לתשלום המע"מ.

2. מס הכנסה - הליך פתיחת תיק עצמאי

אחרי שהחלטנו כי העסק יתאגד כעסק עצמאי ואחרי הרישום במע"מ ובמקביל לרישום בביטוח לאומי, יש להרשם גם במס הכנסה, לשם כך יש להגיש לפקיד השומה האזורי של העסק במס הכנסה, יש להגיש את המסמכים הבאים:

 1. טופס פתיחת תיק עצמאי.
 2. העסקת עובדים – ככל שהעסק יעסיק עובדים, העסק נדרש לנכות ממשכורתם מס במקור, יש למלא את סעיף ג' בטופס פתיחת תיק עצמאי, בדבר הצורך לפתיחת תיק ניכויים.
 3. בקשה לפטור/הקטנה של ניכוי במקור – כחלק מהמאמצים של מס הכנסה לגבות את המס שעל העסקים לשלם ניתן כי, לקוחות העסק יידרשו לנכות מס בשיעור מסוים מסכום העסקה עם העסק ולהעבירו למס הכנסה, סכום אשר יופחת על ידי העסק בחישוב המס השנתי שעליו לשלם. על מנת לקבל פטור מהצורך של הלקוחות לנכות מס במקור או להקטין את שיעור הניכוי יש להגיש טופס 2542 "בקשה לפטור/הקטנה של ניכוי במקור".

נציין כי, על מנת לסייע לעוסקים פטורים, ניתן פטור אוטומטי מניכויי מס במקור.

בסיומה של כל שנה, נדרש בעל העסק להגיש דוח שנתי למס הכנסה.

3. ביטוח לאומי - הליך פתיחת תיק עצמאי

במקביל לרישום מס הכנסה, יש להרשם גם בביטוח לאומי כעובד עצמאי.

לצורך כך, יש להגיש לביטוח הלאומי:

 1. טופס דין וחשבון רב שנתי – במקרה זה, ביטוח לאומי מקל עלינו ומאפשר למלא את הטופס גם באופן מקוון.
 2. העסקת עובדים – ככל שהעסק יעסיק עובדים, העסק נדרש להעביר לביטוח הלאומי את התשלום בגין דמי הביטוח לאומי ודמי הבריאות.

יש לציין כי, הביטוח הלאומי מתעדכן באופן אוטומטי ממס הכנסה בדבר הצורך בפתיחת תיק ניכויים גם בביטוח לאומי עקב העסקת עובדים בעסק שצוינה בטופס "פתיחת תיק עצמאי" שהוגש למס הכנסה, תקבל הודעה על פתיחת התיק בביטוח לאומי ושאלון השלמת פרטים. בנוסף תקבל את פנקס התשלומים לביטוח לאומי בגין העובדים המועסקים בעסק – טופס 102.

לאחר הרישום, תקבל פנקס מקדמות לתשלום הביטוח הלאומי. הסכום הסופי לתשלום יקבע בהתאם לשומת מס ההכנסה השנתית.