סיוע מקצועי בהגשת בקשה לתג חניה לנכה

קראתם את המדריך שלנו להגשת בקשה לתג חניה לנכה? בכל זאת נדרשים לסיוע של גורם מקצועי בהגשת הבקשה?

נשמח לסייע לכם

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on email

סיוע מקצועי הגשת בקשה לתג חניה לנכה

הליך הגשת הבקשה

ההליכה קשה לך? מסכנת אותך? אתה עיוור או בעל נכות? ייתכן שגם אתה זכאי לקבל תג חניה לנכה לרכבך!

אך לצורך מימוש הזכאות אתה נדרש להגיש למשרד התחבורה את סט המסמכים הנדרשים לצורך בחינת זכאותך על ידי רופא המשרד.

ככל שאתה מעוניין להסתייע בגורם מקצועי בהגשת הבקשה לתג חניה לנכה, אך אינך מעוניין לשלם לו ככל שלא תמצא זכאי על ידי משרד התחבורה לתג חניה לנכה, אתה מזומן להסתייע בשירותנו בסיוע בהגשת הבקשה לתג חניה לנכה – תשלום רק בעת הצלחה.

לאחר שתעביר לידינו את המידע האישי והפרואי שלך והאמסכתאות הרפואיות הנדרשות, החור יועבר לידי גורם מקצועי שיבחן את החומר, ייתן את חוות דעתו לגבי סיכויי הצלחת הגשת הבקשה ובהתאם יבקש השלמת חומרים.

לאחר קבלת מלא החומר והמידע הנדרש, נגיש בשמך למשרד התחבורה את הבקשה לתג חניה לנכה ללא כל תשלום.

ככל שתמצא זכאי לתג חניה לנכה, התשלום יהיה בסך של 500 ש"ח בלבד בגין כל שנת זכאות לתג חניה לנכה. ככל שתמצא זכאי לתג חניה לצמיתות התשלום יהיה 2,000 ש"ח בלבד. 

2. שאלון זכאות

זכויות בעל התג נכה

1. מקומות חניה מותרים בחניה

רכב בעל תג חניה לנכה והנכה נמצא בו כנהג או כנוסע, נדרש להצמיד לשמת רכבו את תג החניה לנכה, באופן שיאפשר לראותו בבירור, במידה ומעוניין להשתמש בו לצורך חניה המותרת לרכב הנושא תג חניה לנכה והנכה נמצא בו כנהג או כנוסע:

  1. מקומות חניה יעודיים לרכבי נכים,
  2. מקומות שלא מותרים לחניה, שאין בהם סיכון כשבסמוך לא מצוי מקום חניה שהחניה בו מותרת, וזאת ככל שלא מתקיימת הפרעה לתנועה ומעבר חופשי.
  3. פטור מתשלום על חניה בחנית מקום ציבורי, שהחניה בו כרוכה בתשלום, כאשר הגישה היחידה אליו היא דרך חניה במקום הציבורי.

יש לזכור כי תג החניה לנכה הינו אישי, ונכה שמוסרו לאדם אחר עובר עבירה פלילית, ועשוי לשאת בעונשים הקבועים בחוק. האדם העושה שימוש בתג החניה לנכה ואינו מורשה לכך צפוי לקנס של עד כ-14 אלף ₪, והזכאות לתג החניה לנכה עלולה להיות מובטלת זמנית.

2. אגרת רישוי מופחתת

אחד מהרכבים המשויכים לתג החניה לנכה יהיה זכאי לתשלום אגרת רישוי מופחתת של כ- 25 ש"ח בלבד. זאת במידה והרכב רשום על שם הנכה או על שם בן/בת זוגו ועל שם האפוטרופוס של הנכה.

במידה והרכב שויך לתג החניה במהלך השנה וכבר שולמה אגרת רישוי מלאה על הרכב, הזכאות לאגרת הרישוי המופחתת תהיה יחסית לתקופה שנותרה לתום תוקף הרישוי, ויתבצע החזר יחסי של אגרת הרישוי שכבר שולמה.

הליך מימוש הזכות לתג חניה לנכה

על מנת  לממש את הזכאות לתג חניה לנכה, יש לשלוח למשרד התחבורה את המסמכים הבאים, אפשרי (ואף מומלץ) באמצעות טופס מקוון באתר האינטרנט של המשרד:

  • טופס בקשה לתג נכה.
  • צילום תעודת זהות וספח של הנכה.
  • מסמכים רפואיים עדכניים משלושת החודשים האחרונים, המעידים על המצב הבריאותי, הקושי בהליכה, ערעור המצב הבריאותי עקב תנועה בדרכים וכדו.
  • מכתב בחתימתך, המציין את מספרי הרכב המבוקשים על התג (עד שני כלי רכב.

לצורך תשלום אגרה מופחת/החזר אגרה לגבי אחד מהרכבים, יש לצרף גם כן לגבי אותו הרכב,

  • צילום תעודת זהות והספח של בעל הרכב.
  • צילום רישיון הרכב.

לאחר משלוח המסמכים, בקשתכם לקבלת תג חניה לנכה תבחן על ידי המשרד, ותשתבתם החיובית או השלילי לבקשתכם תשלח אליכם.